top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI
do regulaminu strony internetowej i plików cookie


 

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Biuro Księgowe Ewelina Smulska.

  2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: ul. Podrzeczna 7, 99-300 Kutno

- pod adresem poczty elektronicznej: biuro@bkes.com.pl


 

II CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Działanie Strony

 

1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:

1) informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotycząceurządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;

 

2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe iw związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym w zakładce ochrona danych osobowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym

2. Reklamacje

 

1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane wtoku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

 

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Strony, i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

 

3. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 

1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

 

2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

 

3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. wprawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec prawi wolności usługobiorcy.

4. Działania marketingowe i PR administratora

 

Na Stronie administrator może zamieszczać informacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem placówki lub jej usługami. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza prawi wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

 

IV Odbiorcy danych użytkowników

 

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

 

V PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PANSTW TRZECICH

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 

VI PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu—wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wprawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VII PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

 

VIII ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

I CO TO SĄ PLIKI COOKIE

1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub smartfonie podczas wyświetlania strony internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie:

- Niezbędne do korzystania ze  strony internetowej.

- Pozostałe.


Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając  przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych formularzy on-line oraz monitorowania statusu zalogowania. Te pliki cookie stosowane są domyślnie, czyli zapisują się na Twoim komputerze lub smartfonie w momencie wejścia na stronę internetową (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

Pozostałe pliki cookie wykorzystywane są jednie wówczas, gdy wyrazisz  na to zgodę. 

II Z JAKICH PLIKÓW KORZYSTAM


Niezbędne pliki cookie - zapewniają prawidłowe funkcjonowanie strony i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie można prawidłowo korzystać z usług online. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania  zgody (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

Analityczne pliki cookie – umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu można mierzyć i poprawiać wydajność  strony internetowej.  Jeżeli odmówisz zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie analitycznych plików cookie, Twoja wizyta nie będzie uwzględniana w statystykach, ale jednocześnie nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na stronie internetowej.
Marketingowe pliki cookie – te pliki cookie stosowane są, aby personalizować treści, które są Ci wyświetlane. Marketingowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w kampaniach reklamowych, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. 
 

III ZGODA NA PLIKI COOKIE

Podczas wizyty na stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli wybierzesz opcję "Akceptuj", będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na  stronie internetowej oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane  partnerom. Pamiętaj, że w przypadku niezbędnych plików cookie Twoja zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie strony. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.

III BRAK ZGODY NA PLIKI COOKIE

Jeśli nie chcesz, aby  pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz wybrać opcję “Ustawienia”. Wybierając tę opcję możesz wyłączyć pliki cookie, prócz niezbędnych, plików cookie, które stosowane są na  stronie.

bottom of page